Home2020-05-12T11:49:32+00:00

ความเป็นมา

การจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำทะเลสดโดยแพปลา เดิมอยู่ที่ถนนทรงวาด ตำบลสัมพันธวงศ์ อำเภอสัมพันธวงศ์ จังหวัดพระนคร อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา มีเนื้อที่ประมาณ 140

ตารางวา มีปริมาณการขายวันละ 50 – 100 ตัน และมีปัญหาสถานที่คับแคบและสกปรก ต่อมาเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2491 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญทางการประมง 2 นาย ประกอบด้วย ดร.เค.เอฟ.วาส ( Dr. K . F . Vass ) และ ดร.เจ.รอยเตอร์ ( Dr. J . Reuter ) เข้ามาศึกษาปัญหาเศรษฐกิจการประมงและการพัฒนาการประมงตามคำขอของรัฐบาลไทย และได้นำเสนอรายงานให้มีการจัดตั้งตลาดสัตว์น้ำขึ้นใหม่โดยให้มีการจัดบริการการขนส่งสัตว์น้ำ การก่อสร้างห้องเย็นเพื่อเก็บรักษาสัตว์น้ำ การจัดระบบการประมูลซื้อขายสัตว์น้ำ

ต่อมาได้มีการเลือกสถานที่บริเวณท่าเรือบอร์เนียว ตำบลยานนาวา อำเภอยานนาวา จังหวัดพระนคร ให้เป็นสถานที่จัดตั้งตลาดสัตว์น้ำแห่งใหม่ โดยได้เช่าที่ดินสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน 86.24 ตารางวา และที่ดินราชพัสดุ(เดิมเป็นที่ดินที่กรมประมงซื้อจากนายมา บุลกุลและมอบให้องค์การสะพานปลาเช่า) เนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 36.98 ตารางวา รวมเป็นที่ดินเนื้อที่ 17 ไร่ 2 งาน 23.4 ตารางวา ทั้งนี้รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณในระหว่างปี 2492 -2496 เป็นเงิน 7,210,244.41 บาทเป็นค่าก่อสร้างถนน เขื่อน โรงประมูล สำนักงานและอาคารสถานที่อื่นๆ และองค์การสะพานปลาใช้งบประมาณเพิ่มเติมเป็นเงิน 5,434,825.44 บาท

ในปี 2496 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา โดยได้จัดตั้งองค์การสะพานปลาขึ้นตามราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2496 ต่อมาได้มีประกาศองค์การสะพานปลาจัดตั้งสะพานปลากรุงเทพเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2496 โดยให้ผู้ประกอบกิจการแพปลาที่ถนนทรงวาดให้ย้ายเข้ามาดำเนินการที่สะพานปลากรุงเทพตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2496 ซึ่งในขณะนั้นได้มีผู้ประกอบการแพปลาน้ำเค็ม 12 แพ และแพปลาน้ำจืด 2 แพได้ย้ายเข้ามาดำเนินการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สะพานปลากรุงเทพทำบุญแฟลตพนักงาน ประจำปี 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา [...]

By |มกราคม 9th, 2562|Categories: ข่าว อสป.|0 Comments

ผออ.เห็นชอบให้สะพานปลากรุงเทพเร่งดำเนินการปรับปรุงห้องอาหารริมน้ำสะพานปลากรุงเทพเพื่อรองรับผู้ใช้บริการ

ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เห็นชอบให้สำนักงานสะพานปลากรุงเทพเร่งดำเนินการปรับปรุงห้องอาหารริมน้ำสะพานปลากรุงเทพ  ให้ถูกสุขลักษณะได้มาตรฐานสุขอนามัย และเพื่อสามารถรองรับผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการภายในสะพานปลากรุงเทพมีที่รับประทานอาหารที่สะอาด สวยงาม โดยจะพร้อมเปิดให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

By |มกราคม 8th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าว อสป.|0 Comments
อ่านทั้งหมด