การดำเนินงาน2019-01-30T14:00:24+00:00

การดำเนินงาน

การให้บริการจำหน่ายสัตว์น้ำ    สะพานปลากรุงเทพดำเนินงานเป็นตลาดขายส่งสัตว์น้ำ โดยการประมูล ซึ่งประกอบด้วย แพปลาทะเล (เดิม)  12     แพ และแพปลา(ใหม่) 10 แพ แพปลาน้ำจืด 2 แพ โดยแพปลาทั้งหมดจะต้องจดทะเบียนรับอนุญาตให้ประกอบกิจการแพปลาโดยกรมประมง ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ.2496   ทั้งนี้สะพานปลากรุงเทพจะคิดค่าบริการจากการขายร้อยละ 1 ของมูลค่าสัตว์น้ำจากแพปลา

— ตลาดสัตว์น้ำทะเลจะเริ่มขายเวลา  0200 น. และตลาดสัตว์น้ำจืดจะเริ่มขายเวลา 1000 น. —

การควบคุมดูแลคุณภาพสัตว์น้ำ 
สะพานปลากรุงเทพ จะมีการควบคุมดูแลสุขอนามัยและความสะอาดของสัตว์น้ำให้มีคุณภาพที่ดี

ส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมประมง และต่อเนื่อง
ในปัจจุบันสะพานปลากรุงเทพมีพื้นที่สำหรับผู้ประกอบการแปรรูปรายย่อยในบริเวณพื้นที่ ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมประมงในภูมิภาค

ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านตลาด และสถิติประมง
เผยแพร่ข้อมูลด้านสถิติประมง และข่าวสารด้านตลาด  ราคาสัตว์น้ำ โดยให้บริการผ่านเวบไซด์ขององค์การสะพานปลา

การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและอื่นๆ  
ให้การส่งเสริมอาชีพประมง และสวัสดิการชาวประมงโดยการจัดสรรค่าบริการที่จัดเก็บได้ให้นำไปจัดตั้งเป็นเงินทุนส่งเสริมการประมงเพื่อเป็นเงินช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการประมง

สิ่งอำนวยความสะดวก

1. ทรัพย์สินในที่ดินราชพัสดุ
– โรงประมูลสัตว์น้ำ ประกอบด้วยโรงประมูลปลาทะเล เนื้อที่ 3,960  ตารางเมตร  โรงประมูลปลาน้ำจืดเนื้อที่ 748  ตารางเมตร โรงประมูลปลาทูเนื้อที่ 450  ตารางเมตร
– อาคารพาณิชย์ตึกแถว 4 ชั้น 9 คูหา
– ห้องเย็น ประกอบด้วย ห้องเย็นบริษัทอุตสาหกรรมประมงกรุงทพ และ ห้องเย็นบริษัทสามัคคีการประมง
–  อาคารธนาคารกรุงไทย
– อาคารสถานีวิจัยประมง (องค์การสะพานปลาขอใช้จากกรมประมง )
– อาคารอื่นๆ

2.ทรัพย์สินในที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
–  อาคารโรงประมูลปลาทะเล
– โรงน้ำแข็งและอาคารห้องเย็นที่รับโอนจากองค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น
– อาคารแพปลาทะเล ตึกแถว 2 ชั้น 14  คูหา

 หมายเหตุ ปัจจุบันสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ฟ้องขับไล่และศาลได้มีคำพิพากษาให้องค์การสะพานปลาคืนที่ดินเนื้อที่ 8 ไร่เศษ และดำเนินการรื้อถอนทรัพย์สินออกไป

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์

  • ตลาดกลางขายส่งสินค้าสัตว์น้ำคุณภาพของประเทศ และศูนย์กลางด้านตลาดสัตว์น้ำในภูมิภาค
ปีงบประมาณ ปริมาณสัตว์น้ำ(ตัน.) มูลค่าสัตว์น้ำ(บาท) ปริมาณรถยนต์เข้า  (เที่ยว) ปริมาณรถยนต์ออก (เที่ยว)    
2549 101,939 2,149,112,704 101,643 254,535
2550 106,670 2,265,589,561 10,220 258,057
2551 91,517 2,151959,086 86,428 190,361
2552 77,473 2,077,848,663 78,087 232,363
2553 76,353 1,936,721,783 74,746 243,430
2554 70,803 1,844,567,506 59,904 236,306
2555 66,546 1,690,455,338 58,834 306,036
2556 28,732 943,767,783 28,183 190,134

ประเภทสัตว์น้ำที่สำคัญ ได้แก่   ปลาทู ปลาลัง ปลากะพง  กุ้ง  ปู  ปลาหมึก  และ  ปลาเบญจพรรณทั่วไป  ปลาน้ำจืด ได้แก่   ปลาทับทิม ปลาสวาย ปลาสลิด ปลายี่สก ตะเพียน ปลานิล ปลาดุก ปลาหมอ เป็นต้น

การกระจายสินค้าสัตว์น้ำ ได้แก่  (1)  ผู้ซื้อร้อยละ  89.17  ( ตลาดย่อยในเขตกรุงเทพ 52.16% ตลาดย่อยในต่างจังหวัด 35.78% ฝากห้องเย็น 1.22% )  (2)  ผู้แปรรูปและผู้ส่งออกต่างประเทศ  7.63%        (3) อื่นๆ  2 %

ผลการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ รายได้ รายจ่าย กำไร/ขาดทุน
2549 48,829,427.38 31,734,154.28 17,095,273.10
2550 56,275,438.32 27,786,021.31 28,489,417.01
2551 49,676,208.52 25,496,083.15 24,180,125.37
2552 55,715,030.47 23,675,226.04 32,039,804.43
2553 52,368,214.88 23,871,199.33 28,497,114.55
2554 40,222,458.87 23,535,204.73 16,687,254.14
2555 38,934,558.22 29,787,334.07 9,147,224.15
2556 27,819,425.33 27,933,739.24 -114,313.91

หมายเหตุ : ปี 2556 เป็นข้อมูลเบื้องต้น

แผนงานโครงการที่สำคัญ

  • โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ (ภายใต้กรอบการพัฒนาให้เป็น ตลาดกลางสัตว์น้ำทันสมัย , ตลาดขายปลีกสัตว์น้ำคุณภาพ ,ศูนย์แสดงสินค้าประมง , อาคารสำนักงานองค์การสะพานปลาและผู้ประกอบการประมง ,ภัตตาคารและร้านอาหารทะเล ,  ศูนย์การเรียนรู้ด้านการประมง)