โครงสร้างบุคลากร2019-02-01T13:49:27+00:00

สำนักงานสะพานปลากรุงเทพ

-ว่าง-
-ว่าง-หัวหน้าสำนักงาน

แผนกบัญชีการเงิน

นายสมยศ ยอมิน
นายสมยศ ยอมินหัวหน้าแผนก
น.ส.พรรณี ด้วงลำพันธ์
น.ส.พรรณี ด้วงลำพันธ์นักบัญชี 6
นายประทุม จันทา
นายประทุม จันทาเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 6
นายจักรพงศ์ อมรไชยสิทธิ์
นายจักรพงศ์ อมรไชยสิทธิ์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5 (ก/ง)
น.ส.พรพรรณ โพธิ์งาม
น.ส.พรพรรณ โพธิ์งามเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4
นายธนะโชติ เอี่ยมสุวรรณ
นายธนะโชติ เอี่ยมสุวรรณเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4
นายสมควร สะราคำ
นายสมควร สะราคำเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4
นายพิรมณ์ บุญชู
นายพิรมณ์ บุญชูเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4
นายธงชัย หอมหวล
นายธงชัย หอมหวลเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4 (ก/ง)
นายเอกพล แพรดำ
นายเอกพล แพรดำเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 2
นายวรวุฒิ บัวรอด
นายวรวุฒิ บัวรอดเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 2
นายภานุวัฒน์ ลาดจันทึก
นายภานุวัฒน์ ลาดจันทึกเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1

แผนกธุรการและสถานที่

-ว่าง-
-ว่าง-หัวหน้าแผนก
นายสุทัศน์ ลาดจันทึก
นายสุทัศน์ ลาดจันทึกเจ้าหน้าที่ธุรการ 5
น.ส.กัญญาภัค สวัสดี
น.ส.กัญญาภัค สวัสดีเจ้าหน้าที่ธุรการ 5
นายองอาจ วงศ์แดง
นายองอาจ วงศ์แดงเจ้าหน้าที่ธุรการ 5
นายจตุพล กันทอง
นายจตุพล กันทองเจ้าหน้าที่ธุรการ 3
นายอิทธิชัย โพธิ์งาม
นายอิทธิชัย โพธิ์งามเจ้าหน้าที่ธุรการ 2 (พนง.สุขาภิบาล)
นายวันชาติ อ่วมด้วง
นายวันชาติ อ่วมด้วงเจ้าหน้าที่ธุรการ 2
นายสมศักดิ์ สายคำเคือง
นายสมศักดิ์ สายคำเคืองเจ้าหน้าที่ธุรการ 2
นายกิตตินนท์ เจริญสุข
นายกิตตินนท์ เจริญสุขเจ้าหน้าที่ธุรการ 2 (รปภ.)
นายจักรพงษ์ ส้มฉุน
นายจักรพงษ์ ส้มฉุนเจ้าหน้าที่ธุรการ 2 (รปภ.)
นายหัสพล สถานทรัพย์
นายหัสพล สถานทรัพย์เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 (รปภ.)
นายยุววรรณ จันทวาท
นายยุววรรณ จันทวาทเจ้าหน้าที่ธุรการ 1
นายมานพ เนตรวงค์
นายมานพ เนตรวงค์เจ้าหน้าที่ธุรการ 1